fr ebin.jpg

Fr. Ebin V Francis

M.A., M.Phil.,B Ed.,(PhD) (HOD)

DSC01723.JPG

Ms. Saranya Jayaprakash A

MA, KSET,B.Ed.(Acting HoD)

DSC01669.JPG

Mr. Shem Shaji Baby

MA , BA,  (PhD)

IMG_20190326_210002.JPG

Ms. Arya Mohandas

MA, M Phil, B.Ed, BA

DSC06753.JPG

Mr. Abhishek S John

MSc, Bsc

Department of Arts -Faculty Profile

1655460906651.jpg

Ms. Ann Tresa Sebastian

MSc. K.SET, Bsc

SARATH.jpg

Mr. Sarath B

MA, BA

JAYALAKSHMI A1.jpg

Dr. Jayalakshmi

KARUNA T1.jpg

Mr. Karuna. T

B.Lit, MA, B.Ed, M.Phil

MA, B.Ed, NET, Ph.D