• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Dr. Nithya P. M.

MSc., Ph.D

Mr. Vinaya Prasad

MSc.

Mr. Vijayakumar K. (HOD)

MSc., MPhil

Ms. Keerthi R.

MSc.

Mr. Rajanna T.V.

MSc.

Ms. Aparna A.

MSc.